3 Ekim 2018 Çarşamba

KADİM BİLGELİKTE HİKMET VE İRFAN GELENEĞİ

“Sahip olduğumuz bilgiler yaşayış biçimimizi belirler ve yaşayış biçimimiz sahip olduğumuz ve olacağımız bilgileri belirler. Günümüz insanı, özellikle iletişimin her noktaya ulaşmasıyla tek bir zihinsel forma bürünmüş aynı tür alışkanlıklara sevk edilmiş ve hayvan sürüleri gibi güdülmüştür. Bütün bu formlar ve bunun gibilerinde bulunmak aşağıda bahsi geçen unsurları algılamaya engeldir ancak bu formları dışlayarak bir bilinçlilik hali elde edilebilinir. Mevlana' nında dediği gibi “kişinin değeri aradığı şeyle ölçülür” ve amaçlar varoluşu belirler. İlkin "Söz" vardı der Kitap. Eski Yunan dilinde söz kavramını vermek için üç sözcük vardı. Mythos, Epos, Logos. Mythos: Söylenen veya duyulan sözdür, masal, öykü, efsane anlamlarına gelir. Epos: Belli bir ölçüye ve düzene göre söylenen sözdür. Logos: Gerçeğin insan sözüyle dile gelmesidir. Bunların arasındaki ilişkiye göz atacak olursak; Mythos, söylenen sözün, anlatılan öykünün içeriği ise, epos da onun doğal olarak aldığı, ölçülü, süslü ve dengeli biçimidir. Epos ne kadar güzelse, mythos o kadar etkili olur. Modern insan, imge haznesini uyandırmak ve taklitçilikten kurtulmak zorundadır. Mithosdan kendini yeniden türetmemiş bir bilinç, kendi üzerine katlanıp, kendinin farkında olamaz. Bu tür bir bilinç ancak kendisine sunulanla yetinen, kendi kendinin bilincine, özbilincine varamamış bir bilinç türüdür. Bir anlamda da bilinçsizce yaşamakla eşdeğerdir. Farkındalığı yoktur. Edilgen bir yapıdadır. Oysa mythosdan kendinin üzerine katlanıp, kendini yeniden üretebilen bilinç yapısı, özbilinçtir, etkin yapıdadır ve bir anlamda da (logos) tur.

İnsan mitleri yaşarken, kutsal olmayan ve kronolojik özellikteki zamanın dışına çıkıp, nitelik açısından farklı bir zamana, hem en eski, hem de sonsuza dek yakalanabilecek olan kutsal bir zamana açılıp, kendi kendinin kökenine dönebilmelidir. Bu da mitos, bir başka deyişle ritus ile olur. Bir başka deyişle " Mythos, Ritos ile Ozmoslaşacaktır." Bu tümce aslında bir tarih sürecini kapsamakla beraber, mitolojinin felsefe, bilim, psikoloji ve din ile olan ilişkilerini de içermektedir. Bütün bu konuların kavramlarının etimolojik kökenlerine indiğimizde birbirleri ile ilgisiz gibi duran sözcüklerin yeraltı kaynak gölünde buluştuklarını görebiliriz. Kısaca konumuzun yelpazesi oldukça geniştir. Bu 160 haftalık sohbet dizgesi yukarıda sıraladığımız mitos, epos ve logos alanında bir beyin fırtınası ve gezinti olacaktır. Bu tarih sahnesinde kişinin kendi geçmişi ile bağlarının kurulması sağlanacaktır.

1. YIL SOHBET PROGRAMI


1. SOHBET (1 ve 2. hafta )

· GİRİŞ


2. SOHBET (3, 4, ve 5. hafta )

· Mu dini
· Mu Ra kavramı
· Mu dininde irfan ve hikmet
· Uygur metinleri


3. SOHBET (6, 7, ve 8. hafta )

· Atlantis- Osiris dini
· Atlantis’te irfan ve hikmet
· Osiris dininde irfan ve hikmet


4. SOHBET ( 9, 10 ve 11. hafta )

· Maya irfanı ve hikmet geleneği
· İnka irfanı ve hikmet geleneği
· Mu’nun Maya ve İnka’daki izleri.


5. SOHBET (12, 13 ve 14. hafta )

* Şamanizm
* Şaman dini ve irfanı
* Metin okumaları.


6. SOHBET (15, 16, 17 ve 18. hafta )

* Mısır – Hermes
* Mısır mabetlerinde inisiyasyon
* Hermes zümrüt tabletler
* Hermetik okullarda irfan ve hikmet


7. SOHBET (19, 20, 21 ve 22. hafta )

* Sümer ve Babilde hikmet ve irfan
* Keldani rahip öğretileri


8. SOHBET (23, 24, 25 ve 26. hafta )

* Sabilerde sin kültü
* Sabilerde irfan hikmet geleneği
* Harran’da hermes irfanı.
* İbrahim’i gelenek


9. SOHBET (27, 28, 29, 30, 31 ve 32. hafta )

* Zerdüşt dini ve Mazdeizm
* Zerdüşt hikmet, irfan ve vicdani akıl
* Metin okumaları.

2. YIL SOHBET PROGRAMI

10. SOHBET (1 ve 2. hafta )

· GİRİŞ

11. SOHBET (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. hafta )

* Hint irfan ve hikmet geleneği
* Bhagavad gita kısa bir gezinti
* Metin okumaları

12. SOHBET (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. hafta )

* Tibet’te irfan ve hikmet geleneği
* Tibet kutsal metinleri
* Metin okumaları

13. SOHBET (19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25. hafta )

* Taoculukta hikmet irfan geleneği
* Leo tzu felsefesinin temel kavramları
* Konfüçyüs
* Metin okumaları

14. SOHBET (26, 27, 28, 29, 30, 31 ve 32. hafta )

* Japon hikmet irfan geleneği
* Zen Budizm
* Metin okumaları

3. YIL SOHBET PROGRAMI

15. SOHBET (1 ve 2. hafta )

· GİRİŞ

16. SOHBET (3, 4, 5, 6, ve 7. hafta )

* Hz Musa ve Yahudi irfanı
* Kabala ve zoharda adam kadmon kavramı
* Metin okumaları.
17. SOHBET (8, 9, 10 ve 11. hafta )

* Antik Yunan felsefesi.
* 7 doğa filozofunun düşünce kanalları

18. SOHBET (12, 13, 14 ve 15. hafta )

* Örfe delf mabedinde inisiyasyon ve misterler
* Örfik “kendini bilme” kavramı
* Metin okumaları.


19. SOHBET (16, 17, 18 ve 19. hafta )

* Pysagoras okullu ve inisiyasyon
* Pysagoras hikmeti ve irfanı
* Metin okumaları.

20. SOHBET ( 20, 21, 22 ve 23. hafta )

* Platon idea’lar
* Paltonda hikmeti ve irfanı
* Yeni Plâtonculuk
* Metin okumaları.

21. SOHBET (24, 25, 26 ve 27. hafta )

* Aristo felsefesi.
* Metin okumaları.

22. SOHBET (28, 29, 30, 31 ve 32. hafta )

* Hz İsa ve Hıristiyan irfanı
* Metin okumaları.


4. YIL SOHBET PROGRAMI

23. SOHBET (1 ve 2. hafta )

· GİRİŞ

24. SOHBET (3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. hafta )

* Hz. Muhammed ve İslam irfanı
* Metin okumaları.

25. SOHBET (10, 11, 12, 13, 14 ve 15. hafta )

* İslami felsefede meşai ekol
* Farabi felsefesi
* Metin okumaları.

26. SOHBET (16, 17, 18, 19, 20 ve 21. hafta )

* İbni Sina felsefesi
* İbni Sina’da “Zorunlu varlık”
* Metin okumaları.

27. SOHBET (22, 23, 24, 25, 26 ve 26. hafta )

* İslami felsefede Hamadani
* Aynul kutad Hamadaninin irfan ekolu
* Metin okumaları.

28. SOHBET (27, 28, 29, 30, 31 ve 32. hafta )

* İslami felsefede ışraki ekol
* Şihabeddin sühreverdi ve işrak felsefesi
* Metin okumaları.

5. YIL SOHBET PROGRAMI

29. SOHBET (1 ve 2. hafta )

· GİRİŞ

30. SOHBET (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. hafta )

* İslami felsefede tasavvuf ve mistizm
* İbn-ül Arabî ve vahdet-ül vücud felsefesi
* Metin okumaları.

31. SOHBET (13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. hafta )

* Tasavvuf
* “Kendini bilen Rabbini bildi” sözünün tasavvuf açısından açılımı
* Metin okumaları.

32. SOHBET (21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ve 28. hafta )

* İslami felsefede molla sadra okulu
* İlahi hikmet geleneği
* Metin okumaları.


33. SOHBET (29, 30, 31 ve 32. haftaHiç yorum yok:

Yorum Gönder